Deklaracja dostępności PRZEDSZKOLE NR 88

PRZEDSZKOLE NR 88 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna zustawą odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: PRZEDSZKOLE NR 88: przedszkole88gdansk@op.pl
 • Telefon: 58 346 71 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Zaspa przy ulicy Meissnera 4. Mieści się w wolno stojącym, jednopiętrowym budynku, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny szkolnej. Posiada monitoring całego budynku i placu zabaw. Obiekt został całkowicie dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci, posiada przestronne, kolorowe sale z łazienkami. Wszystkie meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt terenowy na placu zabaw posiadają certyfikat bezpieczeństwa. Do dyspozycji wychowanków są duże, jasne sale dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W placówce znajduje się sala gimnastyczna, wyposażona w sprzęt i urządzenia do zabaw ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia i rozwoju dziecka, dlatego staramy się, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na dworze. Nasz plac zabaw, to ogród wyposażony w nowy sprzęt terenowy do zabaw, trzy duże przykrywane piaskownice i inne urządzenia rekreacyjne dostosowane do wieku przedszkolaków. Do Przedszkola można dojechać środkami lokomocji tj: autobus linii 127 Godziny funkcjonowania placówki: Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie w godzinach od 6:00 do 17:00. Godziny te dostosowane są do potrzeb pracujących rodziców. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku. Dyżur wakacyjny określa organ prowadzący. Wyżywienie: Przedszkole prowadzi własną kuchnię, która spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego. Codziennie kucharki przygotowują w niej trzy smaczne, urozmaicone posiłki. Uwzględniamy indywidualną dietę dziecka. W każdej sali zabaw znajdują się butle z wodą niegazowaną. Kadra: W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi również dbający o prawidłowe funkcjonowanie placówki, wykazujący się życzliwością i troską o każdego wychowanka. Dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele prowadzący: gimnastykę korekcyjną , naukę języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające, religie. Dlaczego My? Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się, poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych, przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu,radzenia sobie z niepowodzeniami, traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Wspomagamy rodziców w opiece i wychowaniu dziecka. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki poprzez imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dzieci i rodziców. Dzieci mają możliwość korzystania z koncertów muzycznych oraz teatrzyków w wykonaniu artystów estradowych. Uczestniczą w licznych konkursach przedszkolnych i środowiskowych. Biorą udział w akcjach charytatywnych. W przedszkolu organizowane są spotkania integracyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola. Organizujemy uroczystości i imprezy, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć. W swojej pracy wspieramy się nowatorskimi metodami pracy. Stosujemy: Edukację matematyczną według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - „Dziecięca matematyka" , ”Metodę Ruchu Rozwijającego” - Weroniki Sherbone, Gimnastykę twórczą według koncepcji C. Orffa i R. Labana, Metodę Dobrego Startu - Marty Bogdanowicz, Pedagogikę zabawy, Kinezjologię edukacyjną - P. Denisona, Elementy dramy, techniki - C. Freineta, D. Dziamskiej. Odimienną metodę nauki czytania – dr I. Majchrzak

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia