Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole organizuje działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem. Przedszkole wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

Cele szczegółowe:
1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6)troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną , zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8)wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej),
10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Główne zadania przedszkola:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2)wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
3)przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
4)kultywowanie tradycji przedszkola.