1. Telefonicznie :nr tel./fax 58 346 71 28
 2. E-mail: sekretariat@p88.edu.gdansk.pl
 3. Listownie:Przedszkole nr 88 "Przyjaciół Wiewiórki PCK" ,80-420 Gdańsk, ul.Meissnera 4
 4. Osobiście w godzinach pracy przedszkola, u dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznie. 
 6. Sprawy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub prawni opiekunowie, mogą załatwiać osobiście z nauczycielkami prowadzącymi daną grupę dzieci.
 7. Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą.

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), (zwana dalej również: Ustawą o d.i.p),  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK” w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać w następujący sposób:

 • Listownie na adres:Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańsku, ul. Meissnera 4,  80-462 Gdańsk.
 • Bezpośrednio w sekretariaciePrzedszkola nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”, ul. Meissnera4,Gdańsk.
 • W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@p88.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.

Zgodnie z art. 13 Ustawyo d.i.p., udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie,Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”
w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniemprzypadku, w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji
w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańsku zgodnie z art. 15 Ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Przedszkole nr88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańskuw ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmianywniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Przedszkola nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”w Gdańsku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków
o udzielenie informacji publicznej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Przedszkole nr 88„Przyjaciół Wiewiórki PCK”
  wGdańsku,ul.Meissnera 4,80-462Gdańsk.
 2. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Przedszkola, p. Anna Nowopolska, kontakt: a.nowopolska@p88.edu.gdansk.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  Inspektor Ochrony Danych – Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902),
  w celu rozpatrzenia wniosku.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.